Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Assubhu Bada 0

Maher Zain Assubhu Bada ilahi sözleri

Assubhu bada min tal’atihi
Wallaylu daja min wafratihi
Faaqar-rusala, fadhlan wa’oula
Ahdas-subula lidalalatihi

Kanzul karami’ athbul kalimi
Haadil-umami li shari’atihi
Azkan-nasabi, a’lal hasabi
Houwa khayru nabiy fi ummatihi

Assubhu bada min tal’atihi
Assubhu bada min tal’atihi

Sa’atish-sharaju nataqal-hajaru
Shuqqal-qamaru bi isharatihi
Jibreelu ataah laylata Asraa
Warrabu da’aah lihadhratihi

Naalash-sharafa, Wallahu’afaa
‘Amma salafa min ummatihi
Fa-Muhammaduna huwa Sayyiduna
Fal-izzu lana li ijaabatihi

Assubhu bada min tal’atihi
Assubhu bada min tal’atihi

Fa-Muhammaduna huwa Sayyiduna
Fal-izzu lana li ijaabatihi

Maher Zain

Beğenebileceğiniz İlahiler